Služby pro Vás

Přepravní právo

tvorba, úprava a právní rozbor smluv, uzavíraných v rámci poskytování dopravních, zasílatelských či logistických služeb,

Právní rozbor jednotlivých sporů, vzniklých při poskytování dopravních, zasilatelských či logistických služeb, s návrhy dalšího postupu ve sporu, včetně možnosti právního zastoupení v soudním řízení v ČR nebo rozhodčím řízení


 

Pojišťovací právo

právní rozbor pojistných smluv v oblasti odpovědnostního a majetkového pojištění

Právní rozbor jednotlivých pojistných událostí s návrhy dalšího postupu, včetně právního zastoupení v případném soudním sporu v ČR s pojišťovnou.


 

Občanské právo

tvorba, úprava a právní rozbor smluv, včetně smluv spotřebitelských

Právní zastupování před soudy v ČR nebo v rozhodčím řízení


 

Advokátní úschova

úschova finančních prostředků na speciálních bankovních účtech

Úschova listin

Poskytování služeb advokátní úschovy podléhá registraci jednotlivých případů u České advokátní komory a advokát přes svoji zákonnou mlčenlivost podléhá zákonu č. 253/2008 b. v platném znění a jako povinná osoba musí prostřednictvím České advokátní komory plnit uložené povinnosti pro zabránění legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu


 

Vymáhání pohledávek

zastupování v soudních i mimosoudních případech, vymáhání pohledávek, vzniklých z obchodní činnosti klienta

zprostředkování právního zastoupení před soudy členských zemí EU prostřednictvím zahraničních advokátů


 

Naše odměna

Naše odměna je určena primárně Advokátním tarifem tj. vyhláškou č. 177/1996 Sb. v platném znění. Zastupování před soudy ČR upravuje Advokátní tarif a je účtována sazba za jednotlivé právní úkony, dle hodnoty jistiny soudního sporu.

Pro poskytování právních služeb je možné sjednat smlouvou individuální odměnu, a to buď pro poskytování právních služeb většího rozsahu s paušální sazbou dle sjednaného počtu hodin, nebo lze pro jednotlivý případ právní pomoci sjednat odměnu dle hodinové sazby. U hodinové sazby jsou účtovány všechny činnosti, související s řešením případu.

Na požádání Vám rádi zašleme náš sazebník. Jsme plátci DPH.

Dle zákona o ochraně spotřebitele mají klienti advokáta, kteří jsou spotřebitelé, možnost řešení případného sporu mezi advokátem s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu, u orgánu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je pro případ poskytování právních služeb advokáty pověřena Česká advokátní komora (www.cak.cz).